plPolski               enEnglish               enPусский

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w IV Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej pt. „Inkluzja społeczna – wdrożenia – wersje i kontrowersje” organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Integracyjnej Instytutu Pedagogiki, Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Kongres odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy zarówno do ośrodków naukowych jak i innych osób zaangażowanych w działania przeciw wykluczeniu społecznemu.

Celem IV Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej jest ukazanie myśli polskich i zagranicznych naukowców w najważniejszych kwestiach dotyczących ekskluzji, integracji a przede wszystkim inkluzji społecznej a także refleksji naukowej nad powyższą tematyką. Uczestnicy Kongresu podejmą również próbę określenia wizji edukacji w Polsce i w świecie współczesnym.
Założeniem organizatorów jest stworzenie ogólnopolskiej platformy porozumienia w jakże ważnych sprawach dotyczących działań na rzecz przeciwdziałania wyłączania społecznego (ekskluzji i stygmatyzacji)
Organizatorzy pragną, aby efektem IV Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej stały się rekomendacje i zalecenia pedagogiczno-społeczne w świetle dotychczasowych ustaleń i doświadczeń w zakresie stosowanej inkluzji społecznej.

Proponujemy, aby na najbliższym Kongresie wypowiedzi Państwa i nastawienia badawcze oscylowały wokół następujących obszarów tematycznych:
 1. Analiza ukrytych i jawnych założeń teoretycznych inkluzji społecznej
 2. Inkluzja społeczna jako projekt i fakt w poszczególnych krajach
 3. Prezentacja wyników badań nad zastosowaniami programów inkluzyjnych (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, środowiska lokalne)
 4. Rozczarowania i nadzieje praktyków i teoretyków pracy socjalnej, kurateli sądowej, edukacji oraz resocjalizacji nieletnich i dorosłych w wybranych krajach
 5. Związki programów inkluzyjnych z polityką społeczną i edukacyjną na poziomie mikro- i makrospołecznym
Mamy nadzieję, że dyskurs naukowy, do którego Państwa serdecznie zapraszamy, posłuży zaprojektowaniu i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań obszarze inkluzji społecznej nie tylko w Polsce, ale i krajach Europy środkowej i w Unii Europejskiej.
Katedra Pedagogiki Integracyjnej, Instytutu Pedagogiki, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Centrum Inkluzji Społecznej organizują  Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej od 2014 r.
Jest to przedsięwzięcie naukowe, które odbywa się cyklicznie i ma na celu poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko pojętej inkluzji społecznej w kontekście przemian społecznych i kulturowych.
To prestiżowe, międzynarodowe, interdyscyplinarne spotkanie integruje przedstawicieli polskiej i europejskiej nauki z różnych dziedzin, a w szczególności nauk humanistycznych i społecznych.

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Rektor UPH
prof. zw. dr hab. Lesław Pytka


You are welcome to participate in the IV-th International Congress on Social Inclusion titled ‘Social Inclusion implementations-versions and controversies orginised by the Department of Integrative Pedagogy within The Institute of Pedagogy, the Faculty of Humanities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (UPH).
The conference will take place on 6-7 of April 2017 in the Main Library of Siedlce University at 9 Popieluszki Street, Siedlce.
The invitation to participate in our conference is directed both to research centres as well as to all those involved in the actions against social exclusion.
This scientific project has been organised by our University as part of the International Congress on Social Inclusion annually since 2014.
These are scientific meetings aiming at expanding the knowledge in the widely understood social inclusion in the context of social and cultural changes.
This prestigious, interdisciplinary conference, integrates Polish and European researchers from different fields, especially social and humanistic sciences.
The aim of the IV International Congress on Social Inclusion is to show the thoughts of Polish and foreign researchers in the major issues connected with exclusion, integration and primarily social inclusion, and their reflections on the above topics. The Congress participants will make an attempt to determine the vision of education in the contemporary world.
The organisers’ assumption is to create the nationwide platform combating social exclusion as well as or perhaps above all to support social inclusion.
The organisers want Social Inclusion Congress to result in socio- pedagogical recommendations in the light of the newest findings and experience in the realisation of inclusive activities.
We propose the participants of the Congress to focus on the following thematic areas:
 1. Social Inclusion as a design and fact in particular countries
 2. Analysis of covert and overt theoretical basis of social inclusion
 3. Presentation of research results on application of inclusion programs ( family, peer group, school, local environment)
 4. Disappointments and hopes of practitioners and theorists of social work, probation, education and rehabilitation of juvenile and adult offenders in chosen countries.
 5. Relation of inclusive programs with social and educational policy on micro and macro social leve

We are convinced that the scientific discourse, to which we invite you, will lead to the introduction of innovative solutions in the field of social inclusion not only in Poland, but also in European Union. The meeting will result in publication of a reviewed, scientific monograph.
dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Rector UPH
prof. zw. dr hab. Lesław Pytka

Приглашаем к участию в IV Международном конгрессе социальной инклюзии на тему: «Социальная инклюзия. Внедрения – версии и контраверсии», организованном Кафедрой интеграционной педагогики, Институт педагогики, Гуманитарный факультет, Естественно-гуманитарный университет в г. Седльце.
Конфереция будет проходить 6-7 апреля 2017г. в здании Главной библиотеки ЕГУ на ул. Попелушки 9 в Седльцах.
Приглашение к участию направляем как в научные учреждения, так и к лицам, активно действующим против социального исключения.
Организованные нашим вузом научные встречи в рамках Международного конгресса социальной инклюзии проходят непрерывно с 2014 года. Их основной целью является углубление знаний в области широко понимаемой социальной инклюзии в контексте общественных и культурных перемен.
Эта престижная интердисциплинарная конференция объединяет представителей польской и европейской науки в разных ее областях, в частности общественных и гуманитарных.
Целью IV Международного конгресса социальной инклюзии является показать мысль польских и зарубежных ученых в важнейших вопросах касающихся исключения, интеграции, прежде всего социальной инклюзии, а также научной рефлексии в области выше упомянутой проблемагики. Участники Конгресса будут пытаться определить концепцию образования в Польше и в современном мире.
Намерением организаторов стало создание национальной платформы для взаимопонимания в области борьбы с социальным исключением, а также для поддержки социальной интеграции.
Организаторы желают, чтобы эффектом IV Конгресса социальной инклюзии стали рекомендации педагогического и социального характера в свете результатов и предыдущего опыта в осуществлении интеграции.
Рекомендуем к рассмотрению следующую проблематику:
 1. Социальная инклюзия как проект и факт в отдельных странах
 2. Анализ явных и неявных теоретических предпосылок социальной инклюзии
 3. Представление результатов научно-исследовательских программ включения (семья, группа сверстников, школа, местная окружающая среда)
 4. Разочарования и надежды практиков и теоретиков социальной работы, попечительства, образования и ресоциализации несовершеннолетних и взрослых в отдельных странах
 5. Связь между программами включения и социальной политикой, а также образованием на микро- и макро-социальном уровне
Мы надеемся, что научный дискурс, к которому сердечно приглашаем, будет служить внедрению инновационных решений в области инклюзии не только в Польше, но и в Европейском союзе. Результатом Конгресса будет издание рецензированной научной монографии.
dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Rector UPH
prof. zw. dr hab. Lesław Pytka


Patroni Honorowi
herb siedlec                   biskup siedlce                 biskup drohiczyn            starosrtwo logo